درباره فروشگاه

شرکت نیکوشیمی فعالیت درزمینه ای (موادشیمیایی_اسانس_پودرفلزات-تجهیزات آرمایشگاهی_موادشیمیایی مرک آلمان)درخمت صنعت کشور می باشد

09126724265

09196030122

02133727494

شرکت نیکوشیمی